T: +386 (0)41 906 149, F: +386 (0)1 256 49 25, E: izobrazevanje@investicije.eu, www.investicije.eu

Replika Invest, znanje za investicije d.o.o.

VSTOPI V E-UČILNICO

Projektno vodenje

Projektno vodenje

Uspešno projektno vodenje vedno bolj postaja temelj dobrega poslovanja. Z njim lahko bistveno povečamo uspešnost projektov in posledično uresničevanje poslovne strategije. S projektnim vodenjem zmanjšamo prekoračitve stroškov in rokov ter skrajšamo čas za razvoj novih izdelkov in storitev. Tudi zadovoljstvo zaposlenih in naročnikov je večje.

Projektno vodenje - osnovni paket

Cena: 125 EUR + DDV

Cena vključuje:

 • izbor 4 e-gradiv iz sklopa
 • 60-dnevni tečaj
 • predstavitvena delavnica
 • preverjanje znanja
 • mentorstvo v času trajanja e-izobraževanja

Projektno vodenje - razširjen paket

Cena: 190 EUR + DDV

Cena vključuje:

 • izbor 6 e-gradiv iz sklopa
 • 60-dnevni tečaj
 • predstavitvena delavnica
 • preverjanje znanja
 • mentorstvo v času trajanja e-izobraževanja

Tržne poti in tržno komuniciranje

Tržno komuniciranje zajema najrazličnejše aktivnosti, ki jih podjetje izvaja da bi vzpostavilo oz. ohranilo komunikacijo z obstoječimi in potencialnimi strankami (partnerji, kupci). Pogosto prav dobra strategija trženjskega komuniciranja loči uspešna podjetja od povprečnih, saj dosegajo večjo prepoznavnost in priljubljenost pri potrošnikih.

Udeleženci tega izobraževanja bodo pobliže spoznali tematiki tržne poti in tržno komuniciranje. Gradivo obsega znotraj teh dveh področij zelo zanimive tematike, kot so oglaševanje, pospeševanje prodaje, osebna prodaja in druge.

Kakovost in optimizacija

V gradivu udeleženci spoznajo tematiki kakovosti in optimizacije poslovnih procesov. Vemo, da je kakovost pomemben dejavnik uspešnosti podjetja, saj zagotavlja zadovoljstvo strank, ki se zaradi tega vračajo. Udeleženci bodo spoznali tudi kako z optimizacijo poslovnih procesov vplivati na znižanje stroškov ob vzdrževanju iste ravni kakovosti.

Udeleženci se seznanijo s pojmi:

 • Modeli poslovne odličnosti
 • TQM
 • Benchmarking
 • Optimizacija poslovnih procesov

Projektni management

S poslovnega vidika je današnji čas prežet s hitrimi spremembami, hudo konkurenco in visoko zahtevnostjo potrošnikov. Tako na primer linijska proizvodnja, zelo dolgoročno planiranje, trdno ustaljeni procesi, zaposlitev za celotno življenje, ena sama odgovornost in podobno niso več načini za uspeh.

Danes lahko govorimo o timskem delu, »leadership«-u, navduševanju, vodoravni komunikaciji, visoki fleksibilnosti, usmerjenosti k potrošnikom oziroma uporabnikom, vseživljenjskim učenjem itn. Vse to pa zajema ravno projektno delo in bi moral biti del temelja vsake uspešne organizacije.

V tem e-gradivu se bodo udeleženci osredotočili na projektni management, poglobili v bistvo projekta, kaj projekt sploh je, kakšni procesi potekajo znotraj projekta, kakšen je njegov življenjski cikel ter kako ga izvedemo.

Osnove prodajnega poslovanja in dejavniki prodaje

Cilj prodaje v podjetjih je zadovoljevanje potrošnikovih potreb in ustvarjanje dobička. Zato morajo podjetja prodajno poslovanje organizirati tako, da lahko ponudijo tiste izdelke oziroma storitve, ki najbolj ustrezajo potrebam porabnikov glede na vrsto, količino, ceno itd. Med možnostjo zadovoljitve potreb in ekonomskimi interesi nastajajo pogosta nasprotja, ki jih predvsem trgovska podjetja običajno rešujejo v svojo korist s povečevanjem razlike v ceni. Zaradi vedno večje konkurence pa včasih takšna cenovna politika ni izvedljiva. Zato mora prodaja dobro poznati potrebe potrošnikov, posredovati ustrezne tržne informacije nabavni službi, sodelovati z vsemi drugimi službami in racionalno organizirati prodajne dejavnosti, ki so:

 • raziskava prodajnega trga,
 • planiranje prodaje,
 • oblikovanje prodajne politike in sprejemanje prodajnih odločitev,
 • izvajanje prodajnih postopkov,
 • evidentiranje, analiziranje in kontroliranje prodaje.

Psihološka dogajanja ob prodaji

V prodajni proces stopata kupec in prodajalec vsak s svojim psihološkim spoznanjem. Zato je zelo pomembno, da podjetjeusposablja zaposlene, še zlasti prodajalce, za primeren odnos do kupcev. Razumljivo je, da tudi prodajalec pride v službo slabe volje, s svojimi problemi, vendar v odnosu do kupca njegovo stanje ne sme vplivati na njun odnos. Prodajalec je profesionalec na delu in tako se mora tudi vesti.

Na drugi strani so kupci, vsak s svojimi lastnostmi, željami in potrebami. Prodajalec se v tem odnosu ravna po pravilih stroke, uglajeno, prijazno in neprisiljeno, na razna neprijetna vprašanja in ravnanja kupcev pa mora reagirati profesionalno. Večkrat je prav zadovoljstvo stranke z odnosom zaposlenih ključnega pomena za ponovitev nakupa ter širjenje dobre besede o podjetju.

Udeleženci izobraževanja bodo v tem e-gradivu spoznali različne psihološke prijeme glede na problem v prodaji. Od preprečevanja kraj do nakupovalnih navad kupcev, sestavin tržnega komuniciranja itd.

Varnost e-poslovanja

Elektronsko poslovanje med podjetji je danes nujno in v interesu tako kupcev kot dobaviteljev. Vsem udeležencem namreč omogoča veliko koristi, med drugim nižje stroške, krajše dobavne roke, nižje stroške nabave ter večjo mobilnost na trgu.

Mednarodni standard na področju informacijske varnosti v svoji vsebini opredeljuje ozaveščanje – izobraževanje zaposlenih s področja informacijske varnosti, saj prav zaposleni predstavljajo najšibkejši člen za vdore v poslovni sistem. V vsakem podjetju je zato pomembno, da natančno opedelijo svojo varnostno politiko, da so zaposleni seznanjeni kako ravnati, če opazijo da je prišlo do kakršnekoli zlorabe. Znano je, da so za največ vdorov v sisteme razlog prav napake, nepremišljenost in nepozornost uporabnikov.